Šedivé úterýI na šedivé úterý byl domácí život našich předků zasvěcen činnostem všedním ač potřebným. Stejně jako modré pondělí se nesl se ve znamení úklidu. Následováním jejich příkladu pro sebe můžeme získat mnoho dobrého. Kromě trivialit, jako je čistá domácnost, ve které je člověku příjemně, nám intenzivní úklid může přinést i dobro poněkud vyššího řádu. Při jednotvárné mechanické činnosti se totiž nejlépe přemýšlí (alespoň já to tak mám) a energická práce se smetákem tedy může být skvělou posilovnou nejen pro tělo, ale i pro duši. Možná právě prožíváte nějaké vysoce osobní téma, které si při této příležitosti můžete promyslet a procítit. Pokud ne, nechte se inspirovat úryvkem pro tento den, který je nadmíru aktuální. Protože bez ohledu na to, zda jsme křesťané, hinduisté, budhisté, muslimové, nebo ani jedno z toho, kousek Petra vězí v každém z nás. A je dobré to o sobě vědět.

Čtení pro tento den


Jan 13, 21-38


  • Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil: „Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí.“ Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví. Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl: „Zeptej se, o kom to mluví!“ Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kdo to je?“ Ježíš odpověděl: „Je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji.“ Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. Tehdy, po té skývě, vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl: „Co chceš učinit, učiň hned!“ Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým. Jidáš přijal skývu, a hned vyšel ven. Byla noc. Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: „Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm; Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám: Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ Šimon Petr mu řekl: „Pane, kam odcházíš?“ Ježíš odpověděl: „Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš; budeš mne však následovat později.“ Šimon Petr mu řekl: „Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím.“ Ježíš odpověděl: „Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“

Obraz: Petrovo zapření, Carravagio


Články z cyklu Svatý týden

Šedivé úterý

Komentáře

Líbí se vám