4. neděle adventní


4. adventní neděle - neděle zlatá - připadá na období mezi 18. a 24. prosincem. Letos vyšla právě na ten nejzazší možný termín a mnohé z nás tak zanechala ve zmatku a na pochybách. Nuže, věřte, je tomu skutečně tak. 4. adventní neděle se letos shoduje se Štědrým dnem a 4. adventní týden tak bude čítat pouze jeden jediný den (protože tradičně se za první den v týdnu považuje právě neděle).

Liturgická barva pro 4. adventní neděli je opět fialová. Na adventním věnci se zapalují všechny svíčky, Naděje, Mír, Přátelství i poslední - čtvrtá - která se nazývá Láska, někdy také svíce betlémská, a symbolizuje Ježíškovy jesličky. 

Láska, stěžejní téma Vánoc, vybízí k zamyšlení ale i k akci. Můžeme přijmout tuto výzvu a pokusit se odvrátit oči od sebe k druhým - k lidem, zvířatům i přírodě jako takové, k tomu co nás obklopuje a přesahuje. A měli bychom se také pokusit si tento pohled na svět udržet. Pokud si svůj altruizmus šetříme pouze na jediný týden v roce, svědčí to o určitém pokrytectví (a myslím, že pro mnohé lidi je právě tohle ten důvod, proč nemají Vánoce rádi). Vánoce přeci nejsou jen nějaká zvláštní uzavřená kapitola plná patosu a prázdného sentimentu. Představují šanci na nový začátek, který by udal kurz našemu dalšímu způsobu života. Vánoce jsou prostorem k bilancování a přehodnocení našich dosavadních činů i hodnot. Ne náhodou je vyústěním vánočního oktávu 1. leden - Nový rok. Zkusme tedy chytit příležitost za rohy, zvedněme tu hozenou rukavici a kromě závazku zhubnout či přestat kouřit si připravme i jiná, méně triviální předsevzetí. Že budeme aktivně pomáhat. Že nebudeme slepí k bolesti a utrpení. Že budeme snášenlivější a zdrženlivější ve svých soudech. Trpělivější. Soucitnější. Statečnější. Zásadovější. Obětavější. Velkorysejší. Že budeme ochotni se uskromnit a podělit. Že budeme laskaví a dobří. A že to nikdy nevzdáme, i když se nám zrovna nebude dařit. Pokud se budeme snažit, můžeme mít Vánoce každý den.

Dnešní ukázkou z rorátů, poslední pro tento advent, je Závěrečný zpěv na nápěv Ave Hierarchia ze 14. století.roratyobr.png

Doporučené čtení při zažehnutí 4. adventní svíčky jsou verše z knihy Izaiáš 9: 6-7
Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje. K rozmnožování pak toho knížetství a pokoje, jemuž nebude konce, sedne na stolici Davidově, a na království jeho, až je i v řád uvede, a utvrdí v soudu a v spravedlnosti, od tohoto času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. 

A literatura, kterou vám pro tento týden doporučím, bude jak jinak, než o lásce.

KUSHNER, Harold S. Aby měl život smysl

Autor, americký židovský rabín, jemně vykresluje rozmanité životní křižovatky v lidských osudech s akcentem na duchovní křesťanský kontext. Kde je hranice dobra a zla, co je ve které situaci přijatelné a pro koho? Otázky životních nastavení, morálních kompromisů, víry, viny či obětování - tato i jiná témata čtenáři přibližuje nejen úvahami, ale především prostřednictvím příběhů z Bible, světové literatury i z okolního, běžného života. Přestože je hluboce lidské snažit se v životě "někam to dotáhnout", připomíná autor, že největší hodnoty nejsou hmotné. Snaží-li se člověk žít čestně a s láskou, stavět se čelem k překážkám a překonávat je, pak nejen že bude cítit uspokojení ze smysluplně vykonané pouti, ale plody jeho života budou i po jeho smrti přetrvávat, ať už v díle, potomcích či ve vzpomínkách. Kniha je prostoupena židovským, místy humorným pohledem na svět.


MARITAIN, Jacques Láska a přátelství

Pravá filozofie je ta, která může mluvit o lásce. Filozofie ukazuje velikou touhu člověka nořit se do bytí a postihovat v něm to, co je nejhlubší. Člověka můžeme pochopit jen tehdy, když poznáme jeho schopnost milovat, zaměřit se celou duší k něčemu většímu než je on sám, a nakonec k samotné lásce. Maritainovo pojednání ukazuje netušené možnosti, které jsou skryty v nitru člověka, veliké perspektivy, jež možná berou dech, ale zároveň probouzejí touhu, kterou jsme v sobě dosud netušili.


FROMM, Erich Umění milovat

Láska ve všech svých formách představuje základ tvořivé síly, aktivní péči o život, odpovědnost za život a úctu k životu. Praktický prožitek lásky má podobu čistě osobního zážitku, jenž může pociťovat pouze každý sám a ze svého nitra. Hlavní podmínkou pro dosažení tohoto citu je překonání vlastního narcisismu a následné získání schopnosti osvojit si objektivní obraz: vidět lidi i věci takové, jací skutečně jsou. Celý život člověka musí být zasvěcen relativnímu vykořenění narcisismu, rozvoji pokory, objektivity a rozumu. Umění milovat závisí na schopnosti růst, vyvinout tvůrčí orientaci vůči světu i vůči sobě. Klíčovou podmínku tudíž ztělesňuje aktivita, vnitřní aktivita, tvůrčí využití vlastních sil. Lidský jedinec však tento cit nesmí prožívat výlučně ke svým blízkým, ale musí si osvojit milující postoj ke každému... Daný niterný proces však vyžaduje radikální společenskou změnu, která umožní splynutí milující povahy člověka s jeho společenskou existencí.


AKVINSKÝ, Tomáš O lásce a milosrdenství

V roce zasvěceném Božímu milosrdenství bychom se měli také ptát po našem lidském milosrdenství, vždyť i my máme být milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec. Přestože se láska (a milosrdenství jako její účinek) často chápe jako protiklad rozumu, svatý Tomáš ukazuje, že je tomu právě naopak – láska je vrcholným projevem rozumové přirozenosti.

SAROYAN, William Tracyho tygr

Novela je lyrickou moderní pohádkou o mladíkovi, který chová černého pantera v domnění, že pečuje o vzácného tygra. Tracyho tygr není jen uprchlík z cirkusu, ale je to i Tracyho mládí, jeho syn i jeho láska k dívce jménem Laura. V autorově podání je Tracyho tygr všechno, co naplňuje život (duchem) mladého člověka, a zároveň je i poněkud sarkastickým výsměchem bulvárnímu tisku, reklamě, dravému byznysu a senzacechtivosti. 

* Pořadí 2. a 4. adventní svíčky může být někdy zaměněno. V některých pramenech se tak dočtete, že Láska je svíce 2. a 4. že nese název Mír. Myslím, že obě dvě varianty jsou možné.

FROLEC, Václav Vánoce v české kultuře
3. vyd. Praha: Vyšehrad, 2001, 343 str., ISBN 80-7021-511-9
Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Vira.cz
Městská knihovna v Praze

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Staročeské_roráty_(Orel)_001.pdf


Sbírka článků pro adventní čas4. neděle adventní

Komentáře

Líbí se vám